Algemene voorwaarden IWBA

1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen IWBA en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met IWBA, voor de uitvoering waarvan door IWBA derden dienen te worden betrokken. 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van IWBA en zijn directie.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. IWBA en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. Indien IWBA niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat IWBA in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2. Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van IWBA zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2. IWBA kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzenden administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is IWBA daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij IWBA anders aangeeft.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht IWBA niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3. Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

1. De overeenkomst tussen IWBA en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij IWBA derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. IWBA dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3. Indien IWBA gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan IWBA ter beschikking heeft gesteld.

4. Levering geschiedt af bedrijf van IWBA. De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is IWBA gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij.

5. IWBA heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

6. IWBA is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan IWBA de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. IWBA zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is IWBA gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen IWBA bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van IWBA op en is voor de Wederpartij evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan IWBA een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

10. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens IWBA gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van IWBA daardoor direct of indirect ontstaan.

11. Indien IWBA met de Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is IWBA niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

12. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Wederpartij die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij IWBA alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op IWBA rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

13. Indien na de oplevering van de uitgevoerde werkzaamheden door IWBA niet binnen 4 weken door de Wederpartij schriftelijk gemotiveerd bezwaar wordt gemaakt tegen deze oplevering zal de oplevering van de het werk definitief zijn.

4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. IWBA is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst IWBA ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
– de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
– Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van IWBA kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is IWBA gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

2. Voorts is IWBA bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van IWBA kan worden gevergd.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van IWBA op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien IWBA de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Indien IWBA tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is IWBA gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6. Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze nietnakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is IWBA gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, w.l tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door IWBA, zal IWBA in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor IWBA extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij IWBA anders aangeeft. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het IWBA vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van IWBA op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

8. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

9. De Wederpartij zal de benodigde gegevens, zoals teksten, fotoʼs, logoʼs en ander ontwerpmateriaal, die voor IWBA noodzakelijk zijn om de in de overeenkomst bedoelde productie of applicatie te vervaardigen uiterlijk aanleveren op de in de overeenkomst afgesproken datum. Indien dit materiaal niet op de overeengekomen datum aan IWBA ter beschikking wordt gesteld is IWBA gerechtigd om 30% van de op de overeenkomst overeengekomen ontwikkelingskosten in rekening te brengen. Indien in de overeenkomst geen datum is gesteld waarbinnen het materiaal aangeleverd dient te zijn bedraagt deze termijn 3 weken.

5. Overmacht

1. IWBA is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop IWBA geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor IWBA niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van IWBA of van derden daaronder begrepen. IWBA heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat IWBA zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. IWBA kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voorzoveel IWBA ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is IWBA gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

6. Betaling en incassokosten

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door IWBA aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door IWBA aangegeven. IWBA is gerechtigd om periodiek te factureren.

2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3. IWBA heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

4. IWBA kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. IWBA kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

5. IWBA is gerechtigd voor elke opdracht een aanbetaling te vragen tot 50% van het overeengekomen bedrag. IWBA kan de ontwikkeling van de website of enige andere werkzaamheden opschorten tot de aanbetaling door de Wederpartij is voldaan. Restitutie van de aanbetaling is niet mogelijk.

6. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan IWBA verschuldigde.

7. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten. 8. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien IWBA echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

7. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door IWBA in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van IWBA totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met IWBA gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2. Door IWBA geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van IWBA veilig te stellen.

4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om IWBA daarvan onmiddellijkop de hoogte te stellen.

5. Voor het geval IWBA zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan IWBA en door IWBA aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van IWBA zich bevinden en die zaken terug te nemen.

8. Diensten

1. Na het goedkeuren van de eerste opzet van de te leveren dienst is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het concept/ontwerp te laten uitvoeren.

2. Indien de opdrachtgever tijdens de uitvoering van het lopende contract nieuwe wensen uit, welke buiten de gemaakte afspraken vallen, worden deze aangemerkt als zijnde een nieuwe opdracht. IWBA behoudt zich het recht voor om de uitvoering van deze nieuwe wensen uit te stellen totdat eerdere overeenkomsten afgehandeld zijn.

3. De opdrachtgever verplicht zich alle gegevens die IWBA nodig heeft ten behoeve van het realiseren van de overeengekomen dienst, op verzoek, ter hand te stellen van IWBA en staat in voor de juistheid en volledigheid hiervan. Heeft de opdrachtgever binnen een periode van 4 weken niet aan dit verzoek voldaan dan stopt IWBA haar werkzaamheden en is het restant van de overeengekomen hoofdsom direct opeisbaar.

4. Het materiaal (teksten, foto’s, grafisch materiaal) welke door opdrachtgever aangeleverd wordt aan IWBA is eigendom van opdrachtgever. De opdrachtgever mag geen gebruik maken van materiaal dat zou indruisen tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. IWBA is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortspruiten uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. De klant is zelf verantwoordelijk voor de content (inhoud, zoals tekst) op zijn/haar website en IWBA kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

6. IWBA is gerechtigd de website van opdrachtgever te gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken.

– Browser Compatibiliteit
7. Voor websites draagt IWBA de zorg voor dat alle pagina’s correct worden weergegeven in de meest populaire browsers (Safari, Firefox, Microsoft Internet Explorer en Chrome), maar IWBA is niet verantwoordelijk voor afwijkingen en verschillen tussen de verschillende browsers. IWBA garandeert op generlei wijze dat het door IWBA gemaakte ontwerp door alle browsers op dezelfde manier wordt weergegeven omdat dit vrijwel onmogelijk is. Wij ondersteunen browsers tot een leeftijd van 3 jaar, door de ontwikkelingen op het gebied van functionaliteit is het niet altijd mogelijk om oudere browsers te ondersteunen aangezien dit afbreuk doet aan de gebruiksvriendelijkheid in nieuwere browsers.

– Onderhoud Website
Deze voorwaarden gelden voor ontwerp en onderhoud van een bestaande website.

8. Met onderhoud van de website wordt bedoeld het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen informatie van de opdrachtgever op bestaande pagina’s van de website nadat deze website is opgeleverd en afgeleverd aan de opdrachtgever.

9. Voor het uitvoeren van onderhoud aan, en het maken van nieuwe pagina’s voor een website geldt een tarief conform de aangeboden offerte van IWBA.

-Search Engine Optimization

11. Search Engine Optimization bestaat uit de levering van programmatuur en/of andere IWBA Producten ten behoeve van de optimalisatie van de verbetering van de vindbaarheid van internet site(s) van Opdrachtgever.

12. Voor de levering van Search Engine Optimization kan IWBA afhankelijk zijn van publiekelijk aangeboden diensten zoals het internet en/of publiekelijk raadpleegbare zoekmachine’s. IWBA kan geen invloed uitoefenen op deze publiekelijk aangeboden diensten van derden en kan derhalve niet instaan voor de beschikbaarheid of enige andere hoedanigheid van een dergelijke publieke voorziening.

13. Indien IWBA vanwege wijzigingen in de bereikbaarheid van het internet of de werkmethodes van publiekelijk raadpleegbare zoekmachines van mening is dat zij de wijze van levering van Search Engine Optimization moet aanpassen zal IWBA dergelijke wijzigingen niet eerder doorvoeren dan na de opdrachtgever geïnformeerd te hebben. IWBA is gerechtigd om wijzigingen in de wijze van levering van Search Engine Optimization zonder overleg door te voeren indien, naar de mening van IWBA, de benodigde aanpassingen met spoed doorgevoerd moeten worden ten behoeve van de continuiteit van de levering van Producten.

14. IWBA levert Search Engine Optimization onder verantwoordelijkheid van Opdrachtgever maar is gerechtigd de levering van Producten te staken en gestaakt te houden in het geval de door IWBA op verzoek en/of ten behoeve van Opdrachtgever te leveren

Producten resulteren in:
a) inbreuk op aan derden toebehorende rechten van intellectuele en/of industrile eigendom; of
b) de verspreiding van (kinder)pornografisch materiaal of informatie strekkend tot de discriminatie ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins aanzet tot haat en/of geweld. Het staken van de levering van Producten door IWBA op grond van het in dit artikel bepaalde geeft Opdrachtgever geen recht op vergoeding van reeds aan IWBA betaalde bedragen en/of door Opdrachtgever geleden schade. IWBA behoudt het recht op betaling van alle door Opdrachtgever verschuldigde bedragen.

9. Aansprakelijkheid

1. Indien IWBA aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. IWBA is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat IWBA is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3. IWBA is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van de Wederpartij. Met name is IWBA niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van: onderbrekingen en/of blokkeringen van de toegang tot de systemen en/of een website, het niet ontvangen van elektronische berichten via het internet, het niet of niet tijdig veranderen, plaatsen of verwijderen van informatie van de website van de Wederpartij, handelingen van andere klanten of internetgebruikers en wijzigingen in log-in procedures of serveradressen. Indien IWBA aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van IWBA beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5. De aansprakelijkheid van IWBA is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

6. IWBA is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

7. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van IWBA aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan IWBA toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

8. IWBA is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

9. IWBA is niet verantwoordelijk voor het niet of niet volledig functioneren van de website door wijzigingen in gebruikte standaards of software of aanpassingen van de beelschermformaten.

10. Risico-overgang

1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

11. Vrijwaring

1. De Wederpartij vrijwaart IWBA voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan IWBA toerekenbaar is.

2. Indien IWBA uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden IWBA zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is IWBA, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van IWBA en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

12. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij IWBA partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. De rechter in de vestigingsplaats van IWBA is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft IWBA het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.